Weg met artikel 23 – hoog tijd om religie uit het onderwijs te weren…

Wederom gedoe omtrent religie en onderwijs, nu onder meer vanwege gereformeerden en homoseksuele leerlingen (de misbruik doofpotten, of beter beerputten, laat ik maar even lopen). Al langer ageer ik tegen religie (niet als privé beleving) die gemengd wordt met politiek of onderwijs. Zie bijvoorbeeld mijn laatste twee boeken Aan de leiband, of je eigen pad?, of nog duidelijker of uitvoeriger, in De Tao van Hans, waarin ‘religie’ ook aan bod komt. Het wordt hoog tijd artikel 23 gewoon te schrappen, de staatsteun aan religies en hun instellingen te beëindigen, ANBI-statussen af te schaffen zodat religie, net als andere vormen van spiritualiteit, of kantklossen, een privé aangelegenheid wordt (zoals ook het geloof in elfjes, de Woensel of kabouters enzo), en geen ‘geaccepteerd’ en (deels of geheel) door de staat gefinancierd en daarmee gelegitimeerd indoctrinatie systeem. Te vaak hebben religieuzen te veel invloed en krijgen dezen nog steeds verkeerd en achterhaald ‘respect’.
Intolerantie dient niet te worden getolereerd, en daarbij maakt het mij niet uit wat de religie is, al trekt de islam de laatste tijd vooral de aandacht, al kwam de aanleiding van dit stukje weer eens uit de vertrouwde gggrrristelijke hoek.

Ik ben dus tegen religieuze scholen, in feite tegen alles wat de soms wankele liberale waarden waar lang voor ‘gevochten’ is ondermijnt. Vooral vrouwen, kinderen en andersgeaarden zijn er de dupe van. Ik ben tegen de onderdrukking van de vrijheid van meningsvorming en -uiting. Voor scheiding van kerk en staat. Voor de vrijheid van het individu. Voor solidariteit. Voor zinvolle, actieve en niet vrijblijvende integratie. Voor zelfstandig denken. Maar tegen iedere ideologische blindheid die vergoelijkend doet ten opzichte van onverdraagzame lieden die zich vasthouden aan middeleeuwse noties die hier niet meer thuis horen. (Communistische of fascistische clubjes verdienen ook geen staatssteun of ANBI status.)
In 1815 was zoiets als artikel 23 (vrijheid van onderwijs) misschien heel modern en vooruitstrevend en zinvol, nu-niet-meer! Je kunt nu beter vrijheid in onderwijs hebben, vrij van religieuze en politieke indoctrinatie dus. Op school moet je leren hoe te denken, niet wat je moet denken of geloven (maar aannemen), en gelovigen dienen ook niet te bepalen wat er onderwezen wordt (of aan wie). Je dient er te leren vaardig te zijn, en niet slaafs of volgzaam. Een zelfstandig mens leren worden, geen kloon. Opgroeien is al lastig genoeg! Achterhaalde patriarchale heterofiele middeleeuwse onzin dient kritisch (en/of humoristisch) besproken te (kunnen) worden, en niet gestimuleerd of vergoelijkt, verkocht of gerespecteerd te worden als zijnde moreel hoogstaand. Want dat is het niet!
De landen waar religie de hoofdrol speelt blinken niet echt uit in verdraagzaamheid, morele superioriteit, stabiliteit, fatsoen, welwillendheid of rechtvaardigheid. Integendeel. Hoe religieuzer een land, hoe meer ongelijkheid, onderdrukking, onvrijheid, en hoe meer kans op geweld tussen of tegen (andere) etnische of religieuze groepen en tegen vrouwen en andersgeaarden en agnosten, dissidenten of atheïsten. Religie (vooral in de monotheïstische variant) leidt altijd tot een verwrongen moraal en is van nature nauwelijks zelfkritisch of reflectief en inherent onverdraagzaam, vooral in fundamentalistische of orthodoxe vorm.

De situatie met homoseksuele leerlingen op gereformeerde scholen, en de ‘genezingspraktijken’ van christelijke dwazen, de situatie rond Lale Gül (Ik ga leven), het veelzeggende en onthullende nieuwe boek van Ayaan (Prooi), het soms als extreem rechts weggezette boek van (sociaaldemocraat!) Koopmans, de bizarre woordkunstenarij in de media en politiek om dingen niet bij hun naam te noemen, de politieke onzuiverheid om feiten en data te verhullen uit vrees om extreem rechts in de kaart te spelen (wat daarmee uiteindelijk nu net gebeurt!), of uit vrees om voor racist te worden uitgemaakt, verziekt het klimaat, voorkomt adequate kennis en de kans op zinvol of adequaat immigratie/integratiebeleid en laat onnoemelijk veel leed voortwoekeren dat dus vooral vrouwen en kinderen treft, maar daarmee uiteraard ook de samenleving als geheel. Het houdt overigens de gelovige patriarchale en in seksueel opzicht wat overspannen mannetjes ook in een nogal ongezonde mentaliteit gevangen.

Het constant wegkijken van de progressieven of linksen is uitermate kwalijk en een deel van de oorzaak van het opkomen van Schorum voor Democratie (zoals Freek het noemde) of de noodzaak van het bestaan van lui als Geert Wilders. Want als redelijke lieden niet luisteren, doen de minder redelijken of autoritaire types het wel. Lieden dus die stem geven aan hen die niet gehoord worden (zowel gewone mensen, als mensen die dingen weten maar ‘gedist’ worden) maar niet per se rabiate racisten zijn, of totaal tegen immigratie als zodanig. Ik zal nooit op dit soort lui stemmen, maar ik snap wel waar hun campagne vandaan komt en wat de achtergronden ervan zijn. Vreemd genoeg dat dit nodig is daar (onder andere) Paul Scheffer (PvdA) al in 2008 een genuanceerd, duidelijk en prachtig boek schreef over het hele gebeuren rond immigratie/integratie, waarin uiteraard ook de (witte) Nederlanders zelf worden aangesproken… (zie literatuuroverzichtje onderaan.) Ayaan en anderen trokken al veel eerder aan de bel. De mislukking van de integratie, of de grote problemen ermee, ontkennen is een slecht idee. Het simpelweg – of monocausaal – afschuiven op discriminatie is ook geen goed ‘plan’, want dat is geen plan en niet eens voor een kwart de waarheid – wat natuurlijk niet wil zeggen dat racisme geen enkele rol speelt. Ook kwalijk is het om maar te denken dat het helemaal vanzelf wel beter wordt – als we maar lang genoeg wegkijken en alles vergoelijken. Enkel ongeïnformeerden praten zo, naar mijn smaak (tegen hen zeg ik: lees eerst eens wat buiten uw voorkeursbubbel ligt!).

Maar links/progressief lijkt (desondanks) al decennia lang half doof en behoorlijk slechtziend en wil blijkbaar niet leren noch de feiten kennen, en dat is erg jammer, want een land heeft (net als een vogel) ook een sterke linkervleugel nodig. De dommigheid, en moedwillige blindheid aan ‘die kant’ doet mijn rode hartkamers – die er ook in zitten – zeer…
Het is ook onbegrijpelijk dat lieden die voor gelijkheid, vrijheid, ‘diversiteit’ en tegen racisme menen te moeten strijden geen stelling willen nemen tegen hen die openlijk een set verzinsels (geloof) belijden dat inherent misogyn, homofoob en onverdraagzaam is, en lak hebben aan de waarden die de basis vormen voor werkelijke gelijkheid, vrijheid, openheid, democratie, een echte rechtstaat en wat dies meer zij. Dergelijk halfblind ge-gedoog en onkritisch vals respect gedoe ondermijnt echter onze verworvenheden, en draagt tot niets positiefs bij, integendeel – ook niet voor de gelovige immigranten zelf trouwens. Eenieder zal zijn of haar verantwoording moeten nemen, autochtonen en allochtonen, of hoe het tegenwoordig heet. Want veel Nederlanders stumperen ook met taal, hebben weinig historisch of politiek benul, of voelen zich zelf gemarginaliseerd en niet vertegenwoordigd door de politiek – maar doen er ook vaak veel te weinig aan om wat bij te leren, of zich te ontwikkelen, ergens aan deel te nemen of zich eens echt te informeren.

Hoe dan ook, mensen integreren niet zomaar als je ze vrijblijvend hun gang laat gaan, en alle culturen maar gelijkelijk loopt te respecteren, bijvoorbeeld vanuit een doorgeslagen cultuurrelativisme, uit geestelijke luiheid of gebrek aan eerlijkheid en ruggengraat, of uit vrees om te oordelen, op een enkeling na natuurlijk die initiatief neemt en zich danig inzet (zoals Ayaan deed bijvoorbeeld of Souad en anderen).
En mensen groeien zeker niet zomaar op tot vrije en gelijkwaardige seculiere burgers als ze gevangen zitten op scholen die anti-evolutie, anti-autonomie, anti-homo, anti-gelijke rechten, en pro ‘god’ en zijn tien geboden of sharia/hadith zijn, integendeel! Velen die hier leven achten zelfs de hadith (en hun eigen ‘cultuur’ – waar ze eigenlijk ook niet meer echt bijhoren) van grotere waarde dan de Nederlandse wetten, een flink deel is zelfs anti-westers.

Nou, mooi, ik zeg je een ding: diversiteitsgeneuzel zet geen zoden aan de dijk wat dit soort onheil aangaat, lost de talrijke problemen niet op, en heeft zelfs negatieve bijeffecten. Beweren dat alles aangaande integratie vooral afhangt van socio-economische omstandigheden is ook te dun – vooral als je niet echt wil onderzoeken (of lezen over) hoe dat zoal komt. Het is verder tamelijk laf, nogal gemakzuchtig én gevaarlijk om geen stelling te nemen tegen intoleranten, en dat niet effectief en duidelijk te bespreken, corrigeren en waar nodig ook met sancties tegemoet te treden. En het is dus vooral stuitend en bijzonder onwijs als genoemde antiliberale leringen, noties en houdingen worden gesubsidieerd middels onderwijsinstellingen (en/of moskeeën of kerken).
Nogmaals: het maakt mij niet uit van welke religie het uitgaat, ik ben tegen religieuze indoctrinatie, tegen het – op scholen door ‘religie’ gelegitimeerd – wegzetten van vrouwen, andersgeaarden, atheïsten, ‘afvalligen’, ongelovigen enzovoorts. En uiteraard tegen het oproepen, al dan niet verhuld, tot geweld, inclusief de huiselijke variant.

Dus. Weg ermee. Verwijder artikel 23 uit de grondwet. Religie hoort hier niet in de politiek thuis en niet op school. En niet door de strot van kinderen!*

Wat is en was altijd al een grote vloek? Religieuze politiek, ofwel politieke religie. Niet hier. Niet nu. Niet in mijn buurt! Dank u.

* (behalve al ‘studievak’ op middelbare school en/of HBO/Universiteit: godsdienstwetenschap, of religie-geschiedenis bijvoorbeeld, en dan zouden bepaalde boeken van de volgende auteurs ook verplichte kost moeten zijn… zie onderaan een suggestie lijstje.

Lees ook die Koran eens echt. Het-is-geen-religie-van-vrede! Wat ze ook proberen te vertellen. Wie zo praat heeft niks gelezen, en wil niet denken, maar zich laten sussen.
Trap er niet in. Stel u eerst eens op de hoogte.
‘De islam’ is een collectivistisch-politiek-religieus-patriarchaal-machtstelsel – er kan geen goeds van komen, en dat gebeurt dus ook niet. Kijk maar naar hoe het gaat in de landjes waar deze religie de macht heeft of is, en kijk maar naar hoe een groot deel van de moslim gemeenschap functioneert, en reageert als er een boekje of prentje verschijnt, of de wantoestanden bij fundamentalistische christenen en dergelijke sekten.
(EN ga niet naar theocratieën op vakantie, idioten, en ook niet om te voetballen!)
En nogmaals lees eerst eens wat!
Want ‘echte’ Nederlanders (met of zonder kleur, met of zonder snikkel) werken wel vaak idioot hard, en zijn dol op centen, ‘gezelligheid’ en ‘leuk’, maar zijn geestelijk vaak tamelijk lui en onontwikkeld, wat hen er uiteraard niet van weerhoudt overal iets van te vinden, ongehinderd door kennis of een beetje getrainde rede. 
(En voor de bleke randdebielen onder ons: steek geen moskeeën in brand en val moslims – of wie dan ook – niet lastig! Anders ben je zelf geen haar beter dan de lui die vrijdenkers, schrijfsters en dergelijken bedreigen en lastigvallen, mishandelen of zelfs vermoorden! En besef: jullie zijn geen hoeders van, noch een aanbeveling voor, de liberale democratie maar gewoonweg dom, onbeheerst en onverdraagzaam tuig!)
Amen.


‘Ik ben niet de enige vrouw die zich zorgen maakt dat de moeizaam bevochten verworvenheden van vrouwen in liberale samenlevingen worden aangetast door immigratie uit plaatsen waar vrouwen zulke rechten niet hebben.’
Ayaan Hirsi Ali – Prooi – Immigratie, islam en de erosie van vrouwenrechten – p. 88
(Ayaan begon in Nederland trouwens bij de PvdA denktank… maar ja, ze mocht niet echt zeggen wat ze zag en wist, uit eigen ervaring! Dus…)

‘Tolerantie voor intolerantie is lafheid.’ – Ayaan Hirsi Ali (‘Tolerance of intolerance is cowardice.’)

‘Ik gebruik dezelfde vragen die ik ook hanteer om islamofobie en xenofobie te meten en dan wordt er nooit aan de onderzoeksresultaten getwijfeld. Misschien dat critici de waarheid niet onder ogen willen zien. De overtuiging dat moslims vooral slachtoffer zijn van discriminatie en dat radicaliseren daar een reactie op is, zit heel erg diep.’ 
Ruud Koopmans – Het blijft angstwekkend stil (Artikel uit 2016 in de Groene Amsterdammer)

‘Ik ken genoeg mensen die zichzelf als verdraagzaam zien, maar die zelden de binnenstad verlaten en geen enkele betrokkenheid voelen bij het wel en wee van de buitenwijken. Dat verraad een naar binnen gekeerde houding, die zich evenwel aan de wereld verkoopt als openheid (…) Misschien zijn de pleitbezorgers van mensenrechten wel niet zo betrokken bij de burgerrechten van hun buren, en gaan tolerantie en onverschilligheid daarom zo goed samen.’, schrijft Paul Scheffer in De vorm van vrijheid.

Geestig trouwens dat bepaalde lieden wel gelijkheid eisen, zonder het zelf te geven. Aan vrouwen en homo’s of ongelovigen bijvoorbeeld, of aan gelovigen van de ‘verkeerde’ club…
Wie zich alhier beroept op de vrijheid van godsdienst, en op die basis respect of gelijkwaardigheid wenst voor zijn of haar geloof, dient te beseffen dat zoiets twee kanten op werkt, althans in een liberale democratie. Dus dient de gelovige in kwestie zelf respectvol te zijn naar, en gelijkwaardigheid toe te kennen aan, ongelovigen, andersdenkenden of aan hen die andere vormen van geloof aanhangen. En dient men dus ook grappen en kritiek te leren verdragen, zoals iedereen hier. Want: men kan niet eisen wat men zelf niet naleeft, zou ik denken.
Een gebrekkig gevoel voor humor en de neiging snel beledigd te zijn, zijn trouwens altijd tekenen van zwakte, niet van kracht. Er is geen mensenrecht die bescherming garandeert tegen beledigingen, onwelgevallige kritiek of lange tenen, en terecht.
Maar ja, what do I know?

Nog een ding:

Arnold Grunberg kan me nog meer vertellen. Hij denkt steeds dat als het over ‘Marrokanen’ gaat, het de kant op gaat van 1930 in Duitsland, en maakt er zelfs van dat hij dan meent dat het over hem gaat (als jood). Nou Arnon, als je dat niet wil, – ik ook niet – dan kom je er niet met het blind zijn voor de moslim ‘cultuur’ in hun omgang met vrouwen bijvoorbeeld, met liberale waarden, met hun homofobe agressie en wat dies meer zij. Wie bang is voor extreemrechtse sympathieën en xenofobie moet niet het liedje zingen van multiculti werkt zo goed en alles is zo verrijkend voor iedereen, want dat is een leugen. Enkel zij zijn verrijkend die willen groeien en actief deelnemen en leren. Sissers, fluiters, dreigers, hoer-roepers, en andere humorloze patriarchaal-islamitische lamlendigen dragen enkel bij aan een gevoel van aversie, gevoelens van dagelijkse onveiligheid onder vrouwen en weerzin onder gewone Hollanders, met of zonder kleur. En ja, er zijn ook Hollandse bleekhuidige seksisten, ofwel: eikels enzovoorts, en die dienen ook aangepakt te worden en op te groeien, en niet getolereerd of beschermd vanuit misselijkmakende ‘culturele’ gelijkheidsillusies of holocaust-angstwanen. Grunberg (en Kader Abdullah), kijk eens buiten je bubbel, lees eens iets anders dan je gewend bent, en hou op met buitensporige vergelijkingen die kant nog wal raken, en het probleem laten voortwoekeren in plaats van het te adresseren! By the way, wist je ook al niet dat de meeste hedendaagse jodenhaat komt uit islamitische hoek? Wake up dude! En hou op met die goedkope semi-progressieve en vals-empathische praatjes die je enkel bij onnadenkende halfblinden en snowflakes applaus op leveren. U can do better than that! I know u can.

Voorts – VOOR WIE ECHT WETEN WIL (dit is een lijstje van wat ik zoal las aangaande het onderwerp en wat raakvlakken ermee): Die met een ** op het eind zouden minimaal gelezen ‘moeten’ worden om een beeld te krijgen, die met * voor verdieping, die zonder* voor wie echt wil weten/verdiepen… En ja lezen is soms een uitdaging, schijnt…


Paul Scheffer 
– Het land van aankomst – De Bezige Bij 2008 (ge-update versie 2010)**
– De vorm van vrijheid – De Bezige Bij 2018**
Ruud Koopmans – Het vervallen huis van de Islam, over de crisis van de Islamitische wereld – Prometheus 2019**
Souad Mekhennet – Ik moest alleen komen, reizen naar het front van de jihad – Nieuw Amsterdam 2017**
Ayaan Hirsi Ali 
– Prooi – Immigratie, islam en de erosie van vrouwenrechten – Atlas Contact 2021**
– Ketters – Pleidooi voor een hervorming van de islam – Augustus 2015**
– Mijn vrijheid, de autobiografie – Augustus 2006 *
Hierover schreef Ayaan in haar laatste boek Prooi..Sofie Peeters, ‘Femme de la rue’: https://vimeo.com/395013125
Carel van Schaik/Kai Michel – De waarheid over Eva, Hoe de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen ontstond – Balans 2020**
John Gray
– Zwarte mis – religieus fundamentalisme en de moderne utopieën Ambo 2007**
– Al-Qaida en de moderne tijd – Ambo 2003 
Joris Luyendijk – Een goede man slaat soms zijn vrouw – Podium 2016*
Michel Onfray – Atheologie de hoofdzonden van jodendom, christendom en islam – Schilt 1999**
Stephen Pinker – Verlichting NU, een pleidooi voor rede, wetenschap, humanisme en vooruitgang – Atlas Contact 2019*
Lale Gül – Ik ga leven – Prometheus 2021*
Alain Finkielkraut
Ongelukkige identiteit, de ontsporing van de multicultuur – De Bezige Bij 2014*
Ondankbaarheid, een gesprek over onze tijd – Contact 2000
Theodore Dalrymple – Leven aan de onderkant – Het systeem dat de onderklasse instandhoudt – Spectrum 2004*
Peter Sloterdijk
Het heilig vuur – Over de strijd tussen jodendom, christendom & islam – Boom 2008*
– Het kristalpaleis – Een filosofie van de globalisering – Sun 2006*
– Woede en tijd – Sun 2007 (Oorspronkelijk Zorn und Zeit)
Peter Sloterdijk & Alain Finkielkraut – De hartslag van de wereld – Sun 2003
Roger Scruton
Het Westen en de Islam, over globalisering en terrorisme – Houtekiet 2003**
Waarom cultuur belangrijk is – Nieuw Amsterdam 2018
Eduard Verhoef – De Koran, heilig boek van de islam – Skandalon 2014
Susan Neiman – Morele helderheid – goed en kwaad in de 21ste eeuw – Ambo – 2008*
Christopher Hitchens (Vriend van o.a. Rushdie en ooit ook van Edward Saïd)
God is niet groot (hoe religie alles vergiftigt) – Meulenhoff  2011**
The missionary position – Mother Teresa in theory and practice – Atlantic Books 2003
Hitch 22 – a memoir – Atlantic Books 2010
Richard Dawkins
God als misvatting (The God Delusion) – Nieuw Amsterdam 2009*
Het grootste spektakel ter wereld, bewijs voor evolutie – Nieuw Amsterdam 2013
Bertrand Russel – Waarom ik geen christen ben – Meulenhoff 1976
Sam Harris – Het morele landschap – goed leven zonder god – De Arbeiderspers 2011
Giovanna Borradori – Habermas/Derrida – Filosofie in een tijd van terreur – Kampen Klement 2004
Frank Karsten – De discriminatie mythe – Createspace 2018
Tinneke Beeckman – Door Spinoza’s lens – Een oefening in levensfilosofie – Polis 2016
Frans de Waal – De bonobo en de tien geboden, moraal is ouder dan de mens – Atlas Contact 2015
Yuval Noah Harari – Sapiens, een kleine geschiedenis van de mensheid – Thomas Rap 2014
Maarten Boudry – Illusies voor gevorderden – waarom waarheid altijd beter is – Polis 2015*
Slavoj Žižek
– Against the double blackmail Refugees, terror and other troubles with the neighbours – Penguin 2017*
– Welkom in de woestijn van de werkelijkheid – Sun 2005
– Intolerantie – Boom 2011
Ian Kershaw – Europa 1950-2017 – een naoorlogse achtbaan – Spectrum 2018
Ewald Vanvugt – Roofstaat, wat iedere Nederlander zou moeten weten – Nijgh & Van Ditmar 2016
En natuurlijk: Friedrich Nietzsche – De genealogie van de moraal, Ecce Homo en meer – De Arbeiderspers*
(Nietzsche lezen, altijd goed voor de hersentjes en het taalgevoel… Misschien beginnen met een goeie Bio? Van Safranski, of Sue Prideaux, Claessens als extra, Chamberlain ook goede verrijking, of Jaspers…)
etc.

Voordat u na bovenstaand lijstje toch nog dacht dat ik wat eenzijdig ‘studeer’ of wanneer u meent dat kritisch zijn op religie of islam racistisch zou zijn (hetgeen het uiteraard niet is) – ik las ook nog wat populair (links-populistisch?) of ‘progressief’ anti-racisme werk zoals:
Reni Eddo-Lodge – Waarom ik niet meer met witte mensen over racisme praat – Polis 2019
Robin DiAngelo – Witte gevoeligheid, Waarom het voor witte mensen zo moeilijk is om het over racisme te hebben – De Geus 2020
Layla Saad – Witte suprematie & ik – Hoe je privilege (h)erkent, racisme bestrijdt en de wereld verandert – Atlas Contact 2020 en het geestig kritische boekje aangaande venten van
Grayson Perry – Mannen – Balans 2020

En lees eens: Aan de leiband, of je eigen pad? EN De Tao van Hans, voor een veel breder beeld dan ik hier schetsen kan en over meer dan ‘enkel’ de horror die religie nog steeds is, en de vreselijke rol die het nog steeds speelt in de levens van miljarden mensen, die beter verdienen, en kunnen ervaren dat dat soort prehistorisch gedoe.
Ik besteedde er in De Tao van Hans al een uitgebreid hoofdstuk aan: Religie maakt alles erger!

Dank u.

Een boek van me bestellen? Klik hier voor het overzicht.

Lees ze bij voorkeur beiden, eerst LEIBAND, en dan TAO… en liefst 2 x